Cili është qëllimi i Jezusit?

  • Posted by Admin i Next
  • On 20/05/2020
  • 0 Comments

Jezusi pati shumë veprimtari gjate tri viteve të shërbimit të Tij publik.

Pse erdhi Ai? Me çfarë synimesh?

  1. Qëllimi i Jezuit.

Lexoni me vëmendjen këto pasazhe nga Bibla dhe vini re, se çfarë na thuhet në këto pasazhe rreth qëllimit të Jezuit.

Mbani shënim fjalët dhe idetë kryesore.

“Sepse edhe Biri i njeriut nuk erdhi që t’i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve.” {Ungjilli i-Mateut 20:28}

 “Dhe ndërsa po hanin, Jezusi mori bukën, e bekoi, e theu, dhe ua dha dishepujve dhe tha: “Merrni, hani; ky është trupi im.” Pastaj mori kupën, dhe falenderoi, dhe ua dha atyre duke thënë: “Pini prej tij të gjithë, sepse ky është gjaku im, gjaku i besëlidhjes së re, i cili është derdhur për shumë për faljen e mëkatëve.” {Ungjilli i-Mateut 26:26-28}

 “Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur.” {Ungjilli i-Lukes 19:10}

 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme.” {Ungjilli i-Gjonit 3:16}

 Apostulli Pal, shkroi fjalitë e mëposhtme, në letrën e tij drejtuar nxënësit Timoteut: “Kjo fjalë është e sigurt e denjë për t’u pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. {1 Timoteut 1:15}

 “Sepse kjo është e mirë dhe e pëlqyer përpara Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, i cili dëshiron që gjithë njerëzit të shpëtohen dhe t’ia arrijnë njohjes të së vërtetës. Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri, i cili e dha veten si çmim për të gjithë, për dëshmim në kohën e caktuar…” {1 Timoteut 2:3-6}

Sipas këtyre pasazheve, pse erdhi Jezui në tokë? Çfarë do të bënte Ai?

Në këto pasazhe të bien në sy frazat që përshkruajnë qëllimin e Jezuit, si p.sh. “erdhi të shërbejë e jo ti shërbejnë”, “për të dhënë jetën si shpengim për jetën e shumë vetave”, “erdhi të kërkojë edhe të shpëtojë ata që kishin humbur”, “erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët”, “e dha veten si çmim për të gjithë” etj.

Është e qartë nga këto pasazhe misioni i Jezusit për të shpëtuar njerëzit – edhe kjo do të bëhej e mundur nga vdekja dhe ringjallja e tij në kryq. Vdekja e tij është pasqyruar nën dritën e këtij misioni – dhe vlen të theksohet se të gjitha këto pasazhe pasqyrojnë biseda që kanë ndodhur përpara se Jezui të vdiste.

Dmth ai vetë parashikoi ngjarjet, dhe kjo rithekson edhe njëherë qëllimin e ardhjes së tij.

  1. Çfarë ka bërë Jezui për besimtarët?

Lexoni pasazhet e mëposhtme, dhe ndërsa lexoni, vini re ndryshimet në pozitën që ka një person përpara Perëndisë, para dhe pasi të ketë besuar në Jezus Krishtin:

 “Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e Birit të tij të dashur, në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve.” Letra e Apostullit Pal drejtuar Kolosianëve {Kolosianeve 1:13-14}

 “…sepse Atit i pëlqeu që në të të banojë e gjithë plotësia,  dhe, duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të tij, duke fituar pas, me anë të tij, të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe si dhe ato që janë në qiejt.  Dhe ju vetë, që dikur ishit të huaj dhe armiq në mendje me veprat tuaja të këqija, tani ju paqtoi në trupin e mishit të tij, me anë të vdekjes, që t’ju nxjerrë juve përpara vetes së tij shenjtorë, faqebardhë dhe të pafajshëm,  në qoftë se qëndroni në besim me themel dhe të patundur, dhe të mos luani nga shpresa e ungjillit që ju keni dëgjuar dhe që i është predikuar çdo krijese që është nën qiell; të cilit unë, Pali, iu bëra shërbenjës.” Letra e Apostullit Pal drejtuar Kolosianëve {Kolosianeve 1:19-23}

“Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilat keni ecur dikur, sipas ecjës së kësaj bote, sipas prijësit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes, ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit tonë duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes, dhe ishim prej natyre bij të zemërimit, ashtu si edhe të tjerët. Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin (ju jeni të shpëtuar me anë të hirit), edhe na ringjalli me të, dhe me të na vuri të rrimë në vendet qiellore në Krishtin Jezus, për të treguar në epokat që do të vijnë pasurinë e pamasë të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Ju në fakt, jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga vepra, që të mos mburret askush.” Letra e Apostullit Pal drejtuar Efesianëve {Efesianeve 2:1-9}

“…duke ditur se jo me anë gjërash që prishen, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të Qengjit të patëmetë dhe të panjollë, të paranjohur përpara krijimit të botës, por të shfaqur kohët e fundit për ju, që, nëpërmjet tij, të besoni në Perëndinë që e ringjalli prej së vdekurish dhe i dha lavdi, që besimi juaj dhe shpresa të jenë në Perëndinë.” Letra e parë e Apostullit Pjetër {1 Pjetrit 1:18-21}

Përmbledhje e pasazheve:

Çfarë vëzhgoni nga këto pasazhe? Vini re theksimin te falja e mëkateve për shkak të gjakut të Krishtit (e lidhur me sakrificën e Jezusit në kryq për mëkatet e njerëzimit); për të larguarit nga një jetë e kotë drejt një mënyre tjetër të jetuari që ka fokus besimin te Perëndia dhe shpresën që kemi në Të; theksin që dikur ishim armiq të Perëndisë, të huaj për të. E imagjinoni veten të jeni në luftë me Perëndinë e universit? Por tani jemi trashëgimtarë të tij…

Mendoni pak për gjendjen tuaj. Në cilën anë të “betejës” ndiheni?

Si përfundim, qëllimi i ardhjes së Jezusit në tokë, sipas këtyre pasazheve (por edhe pasazheve të tjera biblike) është ofrimi i vetes si sakrificë për njerëzit, në mënyrë që gjithkush që i beson Atij të mund të rikthehet në një miqësi me Perëndinë, jeta e më përparshme në mosbesim dhe mosbindje të falet edhe të rifillojmë një jetë të re, në përputhje me planet e Perëndisë për ne.

Nëse qëllimi i ardhjes së Jezuit është të na japë neve një mundësi të re për tu pajtuar me të, atëherë ia vlen të diskutojmë në temën e fundit të kësaj serie, se çfarë ndodh konkretisht kur fillon ti besosh Jezusit… Plotësoni testin e mëposhtëm për të përvetësuar mësimin e tretë, dhe pastaj vazhdojmë diskutimin në mësimin e katërt mbi aspektet konkrete të të besuarit në Jezusin…